КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 305" ДМР

 

Имя

Адрес Email *

Сообщение *

Статут закладу

 

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 305» Дніпровської міської ради, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 року № 6, перереєстрованого із врахуванням змін 27.06.2006 р., перереєстрованого виконком Дніпропетровської міської ради від 08.12.2009 р., номер запису 12241050003027588, ідентифікаційний код 34497750.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 305» Дніпровської  міської  ради (далі - ДНЗ), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 року № 6, перереєстрований із врахуванням змін 27.06.2006 р, перереєстрованого виконком Дніпропетровської міської ради від 08.12.2009 р., знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
Скорочена назва КЗО «ДНЗ № 305» ДМР.

1.2. Місцезнаходження: 49027, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 20, тел.: 46-63-05.

1.3. Власником  ДНЗ є  територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. ДНЗ у своїй діяльності керується
• Конституцією України,
• Законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
• Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами),
• іншими нормативно-правовими актами,
• власним Статутом.

1.5. ДНЗ є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразку, бланки з власними реквізитами, рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.6. Головною метою ДНЗ є:
• забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
• задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей;
• створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність ДНЗ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я  дітей;
формування їх особистості;
• розвиток творчих здібностей та нахилів;
• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
• виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;
• виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, поваги до
народних традицій і звичаїв України, державної та рідної мови,
• національних цінностей українського народу;
• формування особистості дитини, її досвіду, умінь та навичок,
необхідних для навчання у школі;
• формування навичок здорового способу життя та безпечної
життєдіяльності, свідомого ставлення до свого здоров’я, здоров’я
інших громадян як найвищої соціальної цінності засобами
валеологічної освіти;
• здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.8.  ДНЗ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9.  ДНЗ несе відповідальність перед особою, суспільством  і державою за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;
• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини між  ДНЗ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ

2.1. ДНЗ розрахований на 95 місць (5 груп).

2.2. Групи комплектуються за віком.
- група раннього віку    - 1
- групи дошкільного віку - 4

Формування груп проводиться щороку (на 1 вересня поточного року) згідно електронної реєстрації.

2.3. У ДНЗ функціонують групи загального розвитку.

2.4. ДНЗ  має групи денного перебування дітей. За бажанням  батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути організовані групи короткотривалого перебування дітей,  групи з гнучким режимом дня.

2.5. Наповнюваність дітей  в групах становить:
- раннього віку  -  15 дітей;
- дошкільного віку -  20 дітей.
          - в оздоровчий період - до 15 дітей

2.6. Для зарахування дитини у ДНЗ необхідно пред’явити:
• згоду батьків на обробку персональних даних;
• заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
• медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;
• довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
• копію свідоцтва про народження;
• документи для встановлення батьківської плати за харчування (для дітей з родин пільгових категорій).

2.7. За дитиною зберігається місце у ДНЗ у разі:
• її хвороби, карантину, санаторного лікування;
• на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
• а також у літній період (75 днів) та під час канікул (осінніх, зимових, весняних).

2.8. Відрахування дітей із ДНЗ може здійснюватись:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;
• коли дитина не відвідує ДНЗ без поважних причин більше 3-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить 10 днів.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ

3.1. ДНЗ працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин (одна група) та 12,0 годин (чотири групи). Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи ДНЗ з 7:00 до 19:00.

3.3. Щоденний графік роботи груп ДНЗ:
- група раннього віку   - з 7:30 до 18:00
- групи дошкільного віку  -        з 7.00 до 19.00

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДНЗ

4.1. Навчальний рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у ДНЗ проводиться літнє оздоровлення дітей.

4.2. ДНЗ здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період літнього оздоровлення.

4.3. План роботи ДНЗ схвалюється педагогічною радою ДНЗ, затверджується керівником ДНЗ і погоджується з управлінням  освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.4. Мова навчання та виховання у ДНЗ  – українська (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 №251).

4.5. Організація навчально-виховного процесу у ДНЗ   спрямовується на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти. 

4.6. ДНЗ має можливість  надавати додаткові освітні послуги за бажанням батьків згідно з чинним законодавством.


V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ

5.1. Харчування у ДНЗ забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за  рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

5.2 У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника ДНЗ.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ

6.1. Медичне обслуговування дітей у ДНЗ здійснюється штатним медичним персоналом.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, у тому числі: контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.


VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ є:
• діти дошкільного віку;
• керівник;
• педагогічні працівники;
• медичні працівники;
• помічники вихователів;
• батьки або особи, які їх замінюють;
• фізичні особи, які надають платні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Учасники навчально-виховного процесу можуть заохочуватися морально і матеріально відповідно до чинного законодавства.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
• здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ДНЗ;
• звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь у покращенні  організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки  або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
• своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ (згідно «Порядку встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних  навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України 21.11.2002р. № 667,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 № 953/7241
п 2.8) ;
• своєчасно повідомляти ДНЗ про можливість відсутності або хвороби дитини;
• слідкувати за станом здоров’я дитини;
• виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
• забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини;
• поважати гідність дитини;
• виховувати у дітей працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

7.5. На посаду педагогічного працівника ДНЗ приймаються особи, які мають відповідну вищу або неповну вищу педагогічну освіту, забезпечують результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічні працівники приймаються на роботу керівником ДНЗ.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:
• на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
• брати участь у роботі органів самоврядування ДНЗ;
• на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
• проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДНЗ;
• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• на захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, умови контракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Працівників ДНЗ  призначає на посаду та звільняє з посади завідувач.

7.10.  Працівники ДНЗ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я  дитини згідно із законодавством.

7.11.  Працівники ДНЗ  проходять обов’язкові медичні огляди відповідно до наказу МОЗ України від 23.06.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2002 №639/6927.

7.12.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз  на п’ять років відповідно  до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13.  Педагогічні працівники ДНЗ, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ДНЗ, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації  не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДНЗ

8.1. Управління ДНЗ здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством.

Керівник ДНЗ:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ;
• діє від імені ДНЗ  представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази ДНЗ; має право першого підпису документів в межах своїх повноважень;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• затверджує штатний розклад за погодженням із власником ДНЗ;
• контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей за їх віковими, психофізіологічними особливостями, здібностями і потребами;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ на загальних зборах  колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник і вихователь-методист, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ.
Педагогічна рада ДНЗ:
• розглядає питання навчально-виховного процесу в ДНЗ та приймає відповідні рішення;
• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування ДНЗ є загальні збори колективу ДНЗ та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ - 50%, батьків - 50%.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
• обирають раду ДНЗ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника ДНЗ, голови ради ДНЗ з питань статутної діяльності ДНЗ, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності  ДНЗ;
• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ.

8.5. У період між загальними зборами діє рада ДНЗ.
Рада ДНЗ діє в межах своїх повноважень згідно Положення, організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету ДНЗ, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, або осіб, які їх замінюють.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради ДНЗ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ДНЗ, батьки, власник, спонсори та інші).

8.6. У ДНЗ може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДНЗ .
Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДНЗ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДНЗ і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основним завданням піклувальної ради є:
• співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДНЗ;
• сприяння зміцненню матеріально-технічної,  культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДНЗ;
• сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДНЗ;
• сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
• організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ДНЗ;
• стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
• всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДНЗ;
• сприяння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. МАЙНО ДНЗ

9.1. ДНЗ використовує земельну ділянку площею 1445 м2, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

9.2 Майно ДНЗ використовується на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про застосування і Статуту ДНЗ та укладеним ним угод.

9.3.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ДНЗ проводиться лише у випадках, передбачених  чинним законодавством. Збитки, задані ДНЗ внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними особами, відшкодовується відповідно до чинного законодавства.

9.4. Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і закріпленні за ДНЗ, здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством.

Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ

10.1 Фінансово-господарська діяльність ДНЗ здійснюється на основі його кошторису.

10.2 Джерелами фінансування ДНЗ є кошти:
• майно власника;
• місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти;
• батьків або осіб, які їх замінюють;
• добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
• кошти, одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти згідно з чинним законодавствам;
• благодійні внески та інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2 ДНЗ за погодженням із власником та балансоутримовачем має право:
• придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
• надавати платні послуги в галузі освіти, відповідно до чинного законодавством.

10.3 Статистична звітність про діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до законодавства.

10.4 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільний заклад. За  рішенням власника дошкільного закладу бухгалтерській облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

10.5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016р.     № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру  неприбуткових установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру» ст. 133.4 Податкового кодексу України:
- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
-  доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначних її установчими документами.

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ

11.1.  Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.  Державний контроль за дотриманням ДНЗ державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти здійснюється  державною інспекцією навчальних закладів, власником (територіальна громада міста), департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3.  Зміст, форми і періодичність контролю, пов’язаного з навчально– виховним процесом, визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховною діяльністю, встановлюється власником ДНЗ.

ХІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ

12.1. Припинення діяльності ДНЗ здійснюється шляхом реорганізації  (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством - за рішенням суду.

12.2. При реорганізації та ліквідації ДНЗ працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.

12.4. У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходів бюджету.

12.5. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступника.